Adatvédelmi irányelvek

Jogi nyilatkozat és adatkezelés

A honlap üzelmetetője:

Dobó Imre fotós, fényképész egyéni vállalkozó

címe: Magyarország 4029 Debrecen, Hajnal utca 14.

adószáma: 53669401-1-29

A honlapon fellelhető képek az 1999. évi LXXVI. törvény és vonatkozó rendelkezéseinek megfelelnek. Az érintett személyek hozzá járulásukat adták a nyilvánosság előtt való szerepléshez.

A honlap üzemeltetője az 1999. évi LXXVI. törvény XIII. Fejezet értelmében semmilyen felsőséget nem vállal az honlap tartalmának illetéktelen felhasználása miatt, illetve az abból származó jogkövetkezményekért.

A felhasználó felelős a szerzői jogi védelemre vonatkozó valamennyi előírás betartásáért. Az honlap üzemeltetője kizárólag a weboldal egyes tartalmainak egyszeri, a megtekintéshez szükséges letöltését és másolását engedélyezi; illetve a weboldal egy példányának kinyomtatását, amennyiben az az ésszerű, személyes használathoz szükséges. A weboldalon található tartalmak bármilyen egyéb felhasználása tilos. Az üzemeltető írásos engedélye nélkül a weboldal, illetve annak hivatkozása nem helyezhető át más weboldalra.

A honlap üzemeltetője fenntartja magának a jogot az árváltozásra. Az árak tájékoztató jellegűek, azok véglegesítése egyedi igények alapján módosulhat. Honlappalkapcsolatos észrevételeit az info@kepesbolt.hu címre küldje el.

Adatvédelmi szabályzat

A honlap üzemeltetője mint adatkezelő

Az adatkezelés megnevezése
Adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján, mikor a weboldalon kitöltötte az ajánlatkérési űrlapot, vagy amikor termék rendélés tötént.
 
Az adatkezelés jogalapja
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt adatok köre
A felhasználó által a kapcsolatfelvétel során kötelezően megadott adatok:

név

email cím

telefonszám (nem kötelező)

szállítási/számlázási cím

a vásárló IP címe

adószám (cég esetén)

Az adatkezelés célja, felhasználása és közzététele

Az Adatkezelő a kepesbolt.hu elnevezésű weboldal az alábbi célokból végez adatkezelést:

Weboldalon történő regisztrációval kapcsolatos adatkezelés célja:

A weboldalon történő regisztráció, a weboldal szolgáltatásainak kényelmesebb igénybevétele, valamint kedvezmények biztosítása az Érintett számára (pl. az Érintett adatait az újabb vásárláskor nem kell ismételten megadni), azonban a regisztráció a szerződéskötésnek nem feltétele.

Az adatkezelés jogalapja:az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk. (1) bek. a) pontjában, valamint az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdésében foglalt, az érintett által adott hozzájárulás alapján végezi a személyes adatok kezelését.

A kezelt személyes adatokköre: az érintett felhasználó neve, e-mail címe, a korábban megvásárolt termékek azonosítója, a megvásárolt termékek megnevezése, összértéke, szállítási költsége, a szerződés kötések időpontjai, valamint az Érintett állandó számlázási és szállítási címe.

Az adatkezelés időtartama: az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Weboldalon keresztül – regisztrációval vagy regisztráció nélkül – történő szerződéskötés és szerződés teljesítése céljából:

Az Érintett által kiválasztott termék/termékek vonatkozásában – regisztráció nélkül –szerződés megkötése és annak szerződésszerű teljesítése céljából.

Az adatkezelés jogalapja:a szerződés megszűnéséig a Rendelet6. cikk. (1) bek. a) és b) pontjaiban, valamint az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdésében foglalt, az érintett által adott hozzájárulás alapján a megkötött szerződés teljesítése érdekében végezi a személyes adatok kezelését, a szerződés megszűnését követően a Rendelet 6. cikk (1) bek. c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítése céljából a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésére tekintettel jogosult kezelni.

A kezelt személyes adatokköre: az Érintett neve, szállítási és számlázási címe, a megvásárolt termék/termékek, a megrendelés száma, a vásárló IP címe, a szerződéskötés időpontja.

Az adatokat kizárólag levelezésében és az ajánlatokban tárolja. Nem tart fent önálló adatbázist. A Felhasználók által megadott személyes adatokat a a honlap üzemeltetője közvetlen üzletszerzés, valamint az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kizárólag a Felhasználó előzetes tájékoztatását és engedélyadását követően használhatja. Ilyen esetben az adatkezelés időtartama az ilyen célú adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásáig terjed.

A honlap üzemeltetője a weboldal látogatottságának növelése és üzletfejlesztésének érdekében a Google Analytisc-ben statisztikai adatokat gyűjt Felhasználóiról. Ezeket nem adja ki harmadik félnek és nem használja fel más célra.

A honlap üzemeltetője a Felhasználó személyes adatait minden esetben az Adatvédelmi Nyilatkozatnak, az előzetes tájékoztatásnak és engedélynek megfelelően használja fel, azokat harmadik félnek nem adja ki.

A honlap üzemeltetőjének weboldala a Felhasználók széleskörű tájékoztatása érdekében más oldalakra mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A honlap üzemeltetője arra törekszik, hogy kizárólag olyan oldalakhoz kapcsolódjon, melyek betartják minőségi elvárásait és elkötelezettek a személyiségi jogvédelem iránt. 

A honlap üzemeltetője a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra. Az adatkezelő csak a fentebb meghatározott konkrét cél eléréséhez szükséges mértékben gyűjt információkat. Az információt e konkrét céltól eltérő célból nem lehet újból felhasználni. Az adatkezelő nem adja ki a Felhasználók személyes vagy személyhez fűződő adatait direkt marketing célokra.
Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy a bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti a szolgáltatót (Be. 71. §).

A honlap üzemeltetője a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A hírlevél feliratkozás során elkért személyes adatok:

Név (kötelező mező)

Email cím (kötelező mező)

A hírlevélre az adatkezelési szabályzat megismerését és elfogadását követően van lehetőség. Az adatkezelési szabályzat elfogadása előre ki nem töltött, kötelező jelölőnégyzet elfogadásával történik.

A feliratkozást követően a feliratkozó egy email üzenetben tájékoztatást kap a feliratkozásról, melyet meg is kell erősítenie, a feliratkozása ezt követően lép hatályba.

Minden ezzel kapcsolatos folyamat során az ügyfélnek továbbra is lehetősége van a leiratkozásra, a leiratkozás lehetőségét minden levél egy link formájában tartalmazza, az egy klikkeléssel könnyen elérhető.

Mivel a hírlevél tartalmazza a vállalkozás nevét és weboldalának elérhetőségét, így reklámnak, eDM-nek minősül.

Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: Az adatok reklámot is tartalmazó hírlevél kiküldésére kerülnek felhasználásra. A hírelvél tartalmazza a weboldal címét, így ezzel már reklámnak minősül.
Az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulás.

Az adatkezlés időtartama, megőrzési idő: leiratkozásig

Hírlevél esetében az Adatkezelő mindaddig kezeli az Ön hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig Ön a hírlevélről le nem iratkozik a feliratkozók listájáról, a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva. Leiratkozás esetén Adatkezelő a továbbiakban a hírlevéllel nem keresi meg Önt. Ön bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja.

Az adatkezelés időtartama

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésére figyelemmel a számlában és annak alapját képező okiratokban – mint a könyvviteli elszámolást közvetlenül vagy közvetetten alátámasztó bizonylatokban -foglalt személyes adatokat legalább 8 évig jogosult kezelni.

A felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó igényeinek kiszolgálása szükségessé teszi, vagy a Felhasználó nem kéri azok törlését.

A személyes adatok törlése:

A törlési igényt e-mailben az info@kepesbolt.hu címre kell eljuttatni. A honlap üzemeltetője a törlési igény beérkezésétől számított 8 munkanapon belül törli a törlendőként megjelölt az adatokat.

Az összegyűjtött adatok biztonsága

A honlap üzemeltetője törekszik arra, hogy személyes adatait és azok minőségét védje például jelszóval történő hozzáféréssel és merevlemez titkosítással.

A megkötött szerződések szerződésszerű teljesítésének igazolhatósága céljából:

Fénykép kidolgozásra irányuló szerződés esetén, a fogyasztó számára biztosított kellékszavatossági igény és jótállási igény elévüléséig az adatkezelőnek igazolnia kell a szerződésszerű teljesítést.

Az adatkezelés jogalapja: a Rendelet 6. cikk f) pontja alapján, mivel az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek – szerződésszerű teljesítés igazolhatóságához fűződő érdek -érvényesítéséhez szükséges.

A kezelt személyes adatok köre: – érintett vezeték- és keresztneve, – érintett által képviselt szerződő fél vezeték- és keresztneve, – az érintettről, illetve harmadik személyről készült fénykép/fényképek, mint biometrikus adatok, amelyek előhívása/kidolgozása a szerződés tárgyát képezik.

Az adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnését követő 2 /kettő/ évig (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a kellékszavatossági és jótállási igények elévülése 2 év).

Adatbiztonsági intézkedések:

A személyes adatokat az Európai Unió területén kerülnek tárolásra, illetve kezelésre.
A személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy megválasztása és üzemeltetése során törekszik arra, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)

legyen.

Az Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
Az Adatkezelő az adatkezelés során törekszik megőrizni
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:

Személyes adatai kezeléséről a Felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelem e-mailben az info@dobofoto.hu címre nyújtható be, amelyre az érintett a Szolgáltatótól 8 munkanapon belül választ kap. A Felhasználók kérhetik adataik törlését  A személyes adatok törlése menüpontban meghatározotak szerint.

Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.
Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.
Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:
a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;
c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.
A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az Európai Gazdasági Térség tagállamaiba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A Felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő akár egyetlen alkalommal történő használatával elfogadja a módosított Adatkezelési Szabályzatot az abban szereplő esetleges változásokkal és módosításokkal együtt.

Impresszum

Cégnév: Dobó Imre E. V.

Cím: 4029 Debrecen, Hajnal utca 14.

Telefon: +36 30 6095404

E-mail: info@kepesbolt.hu

Internet: www.kepesbolt.hu

Adószám: 53669401-1-29

Nyilvántartási szám: 52110667

Tárhelyszolgáltató:

Rackhost Zrt.

Cím: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.

Ügyfélszolgálat:+36 1 445 1200

Technikai ügyelet:+36 1 445 1204